Impressum

Schauspielhaus Bochum AöR Königsallee 15 D-44789 Bochum

Kartentelefon: +49 (0)234 / 3333 5555 www.schauspielhausbochum.de

Intendant: Johan Simons Kaufmännischer Direktor: Dr. Matthias Nowicki Verwaltungsratsvorsitzender: Dietmar Dieckmann